- Αρχείο βίντεο

Α. Ο ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

1. A two-bladed Archimedes screw lifts water

2. Cross-sections of a two-bladed Archimedes screw as they revolve

3. Cross-sections of an eight-bladed Archimedes screw as they revolve

Β. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

1. ΑΡΠΑΓΕΣ

1. An animated movie of a claw

2. An animated movie of a claw as a trebuchet

2. ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

1. ΤΑΙΝΙΑ Cabiria (1914)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License