Βαθμολογία

Βαθμολογία στα κλειστά θέματα

άριστα
επιτυχώς
καλά
μέτρια
ανεκτά
κακώς
αποτυχία

Edit your colors

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License