- Μαρία Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Μηχανή ή μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσον που μπορεί να κάνει ευκολότερη την ανθρώπινη εργασία ή που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη δύναμη ή την αποτελεσματικότητά της. Ως Μηχανή νοείται ένα σύνολο μηχανικών μερών και μηχανισμών ικανών να μετατρέψουν μια μορφή ενέργειας τροφοδότησης σε μία άλλη διαφορετικού ή ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικές παραμέτρους τελική ενέργεια, προκειμένου να την χορηγήσουν σε άλλες μηχανές ή να την χρησιμοποιήσουν άμεσα για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής έργου. Επίσης μηχανή ονομάζουμε γενικά οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για τη παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας ενέργεια είτε μετατρέποντας άλλη μορφή ενέργειας σε παραγωγή έργου. Ακόμη μπορεί να εννοείται και κάθε ευφυής επινόηση, με την έννοια ότι από αυτήν προκύπτει ένα λογικό αποτέλεσμα ή μία δράση.

Γενικά οι μηχανές διαιρούνται σε:
• Μηχανές κίνησης ή κινητήριες μηχανές: που παράγουν μηχανικό έργο.
• Μηχανές ενεργειακές: που απορροφούν μηχανική ενέργεια, δηλαδή κινούνται από έναν κινητήρα και εκτελούν ένα έργο επιδρώντας πάνω στην ύλη, με τρόπο τέτοιο ώστε να αλλάξει η μορφή ή η θέση ή η ενέργεια (σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι βιομηχανικές μηχανές, οι αγροτικές κ.λ.π.) και
• Μηχανές μετάδοσης: που μεταδίδουν έναν συγκεκριμένο τύπο ενέργειας διαφοροποιώντας μόνο τα χαρακτηριστικά της.

Κινητήρια μηχανή ονομάζεται εκείνη που παράγει κινητήριο ωφέλιμο μηχανικό έργο. Τέτοιες μηχανές χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρόμους, στα πλοία καθώς και στα αεροπλάνα και τις αντλίες, αλλά υπάρχουν και οι μηχανές των γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι κινητήριες μηχανές κατά τη λειτουργία τους με τη βοήθεια της ενέργειας παράγουν κινητήριο έργο και διακρίνονται σε: i) θερμικές (στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ατμομηχανές , οι ατμοστρόβιλοι, οι αεριοστρόβιλοι, οι βενζινοκινητήρες, οι αεριομηχανές , οι πετρελαιομηχανές ή κινητήρες Diesel κ. ά) ,ii) ηλεκτρικές και iii) υδραυλικές (στην κατηγορία αυτή οι μηχανές καταναλίσκουν υδραυλική ενέργεια) κ.τ.λ.
-Θερμικές μηχανές: Ονομάζονται οι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν τη θερμότητα που παράγεται από τη χημική ενέργεια της καύσης σε μηχανικό έργο. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καύση τις χωρίζει σε 2 κατηγορίες: i) στις μηχανές εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ) και ii) στις μηχανές εξωτερικής καύσεως ή ατμομηχανές. Αντίστοιχα ο τρόπος μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε μηχανικό έργο διακρίνει τις θερμικές μηχανές σε: i) εμβολοφόρους ή παλινδρομικές, ii )περιστροφικές ή στροβίλους. Ανάλογα με τον τρόπο μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε μηχανικό έργο οι θερμικές μηχανές διακρίνονται σε εμβολοφόρους ή παλινδρομικές (ισχύουν τόσο για τις ΜΕΚ όσο και για τις εξωτερικής καύσεως) και σε περιστροφικές ή στροβίλους (στις ΜΕΚ ονομάζονται αεριοστρόβιλοι και στις εξωτερικής καύσεως ατμοστρόβιλοι ).
Ειδικότερα όμως στις εμβολοφόρους - παλινδρομικές ΜΕΚ η έναυση στον κύλινδρο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια εξωτερικού μέσου (π.χ. σπινθήρα), είτε αυτόματα, λόγω μεγάλης θέρμανσης του καυσίμου. Έτσι στη πρώτη περίπτωση υπάγονται οι "κινητήρες Όττο" (που διακρίνονται σε αεριομηχανές και σε βενζινομηχανές) και στη δεύτερη οι μηχανές Ντήζελ, ή πετρελαιομηχανές.

-Υδραυλικές μηχανές: Μετατρέπουν την κινητική ενέργεια ενός υγρού σε κίνηση (κυρίως του νερού) σε ενέργεια μηχανική και αντίστροφα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τις κινητήριες υδραυλικές μηχανές (υδραυλικές τουρμπίνες, υδραυλικούς τροχούς, κινητήρες με στήλη νερού), ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχουμε τις ενεργειακές υδραυλικές μηχανές (αντλίες με πιστόνι, αντλίες περιστροφής). Μεταξύ των υδραυλικών μηχανών μετάδοσης συγκαταλέγονται οι πρέσες, οι στριφτές και οι υδραυλικοί γρύλοι, και μεταξύ των μετασχηματιστών οι εγχυτήρες και υδραυλικοί δριοί.
-Ηλεκτρικές μηχανές: Μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική (γεννήτριες) ή αντίστροφα (κινητήρες) ή μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ηλεκτρική διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται πάνω στην παραγωγή ηλεκτροκινητικών δυνάμεων για ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Γι' αυτόν τον σκοπό μετατρέπεται στο ένα μέρος της μηχανής, που ονομάζεται επαγωγιμο, η μαγνητική ροή που παράγεται από ένα άλλο μέρος που λέγεται επαγωγέας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας περιστροφικής κίνησης μεταξύ του επαγώγιμου και του επαγωγέα. Το σταθερό τμήμα της μηχανής ονομάζεται στάτορας ενώ το κινητό ρότορας. Οι λειτουργίες του επαγώγιμου ή του επαγωγέα μπορούν αν αποδοθούν ανάλογα με τις περιπτώσεις είτε στο στάτορα είτε στο ρότορα.

-Εργαλειομηχανές: Είναι οι μηχανές που προορίζονται για την επεξεργασία των υλικών και την κατασκευή εξαρτημάτων άλλων μηχανών ή γενικότερα μηχανολογικών σχεδίων. Συχνά είναι αυτόματες και μπορούν να καθοδηγούνται από διάτρητα δελτία ή από μαγνητικές κορδέλες ή να λειτουργούν με υπολογιστές για την πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου κύκλου του κομματιού, σύμφωνα με το σχέδιο που δημιούργησε ο ίδιος ο υπολογιστής!

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

http://imarinakis.webs.com/machines.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License