- Μετατροπείς

Πηγή : Neat Web 2.0 Tools

Αλλαγή διαμόρφωσης εγγράφων, εικόνων, ήχου, βίντεο doc, pdf, mp3, wma, mov, avi, flv κ.ά.
YouConvertIt supports file format conversions of Microsoft Office
documents, a variety of open office applications, images, sound, graphic
and video file formats at no cost.
Zamzar allows for a variety of file format conversions. Upload a file or url,
and Zamzar will send an email when the converted format is available on
their website.
Vixy is an online file converter that accepts flash videos.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License